Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viawishyouwerehere wishyouwerehere
7539 eb5c 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianables nables
4433 2ecd 390
Reposted frommahidevran mahidevran viachouette chouette
5034 b8ca 390
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viaolalaa olalaa
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viaastrid-anne astrid-anne
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viagoszko goszko
1430 52ff 390
Nationalism is stupid
7279 098a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaolalaa olalaa
6518 240b 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viairmelin irmelin
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viapanameraicon panameraicon
5496 01ea 390
0098 c8c7 390
Reposted fromrol rol vialentilka lentilka
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vialentilka lentilka
4734 ca19 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viainsanedreamer insanedreamer
3400 3a80 390
Reposted fromskatrix skatrix viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl