Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman vialaters laters
7499 81a6 390
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaredshadow redshadow
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viapoppyseed poppyseed
2580 f844 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
0448 acec 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0038 3ec7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
0060 a227 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
0903 1072 390
Reposted fromseaweed seaweed viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viamiamor miamor
0413 1e5d 390
Reposted fromseaweed seaweed viafourthaddiction fourthaddiction
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viabreatheslow123 breatheslow123
6449 020c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajethra jethra
3643 2e84 390

sulphuriclike:

Gail Albert-Halaban_Rue du Faubourg St. Denis, Paris, 10e, le 17 mai, 2013

4715 4c40 390

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl